Меню

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Даний публічний договір є відкритою пропозицією (офертою) компанії (надалі — «Компанія»), адресованою невизначеному колу осіб, укласти договір про надання інформаційних послуг (надалі — «договір») на викладених у даній оферті умовах.
1.2 Компанія не є фінансовою установою в розумінні Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».Відповідно до ст. ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, договір публічної оферти є публічним договором та його умови є однаковими для всіх Користувачів, безумовне прийняття умов договору якими (згідно ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом оферти та підтверджує факт укладення договору.
1.3 Отримуючи доступ до послуг та користуючись ними, Користувач погоджується з умовами, що викладені в даному договорі та приймає їх.
1.4 Якщо Користувач не згоден з умовами договору повністю або частково, Користувач повинен негайно припинити користування Сервісом.
1.5 Компанія залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в умови даного договору та/або відкликати оферту в будь-який момент на свій розсуд. Нова редакція договору вступає в силу з моменту її розміщення на веб-сайті, якщо інше не передбачено умовами нової редакції договору.
1.6 У випадку, якщо Користувач не згоден із внесеними змінами, він зобов’язаний негайно припинити користування Сервісом. Продовження користування Сервісом після будь-яких змін оферти передбачає згоду Користувача з такими змінами.
1.7 Компанія не надає Користувачу фінансові послуги в розумінні Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
1.8 Терміни, що використовуються в Договорі:
Сервіс – технологічна інформаційна платформа – веб-сайт, що надає можливість Користувачам здійснювати Операції шляхом використання функціональних можливостей Сервісу.
Істотні умови обміну – показники, які Користувач вказує при формуванні Заявки (зокрема найменування Знаку, кількість Знаків, найменування Знаку, на який Користувач має намір здійснити обмін, реквізити, за якими буде здійснюватися обмін).
Користувач – фізична особа, яка досягла 18-річного віку, має повну цивільну дієздатність та правоздатність і яка належним чином приєдналась до даного договору.
Знак – облікова одиниця відповідної системи, яка зберігається на електронних пристроях або в натурі, може прийматись як засіб платежу особою, яка їх випускає або іншими особами.
Заявка – пропозиція Користувача до інших Користувачів здійснити операції з обміну Знаків відповідно до Істотних умов обміну, які встановлюються Користувачем.
Курс обміну – кількісне співвідношення одного Знаку до іншого Знаку.
Угода – домовленість між Користувачами щодо проведення операцій з обміну Знаків.
Операція – процедура зміни власника Знаків шляхом обміну Знаків між Користувачами.

2.ПРАВИЛА ТА УМОВИ КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ

2.1 Даний договір регламентує порядок надання Користувачам доступу до Сервісу, користування функціональними можливостями Сервісу, в т.ч розміщення Заявок, отримання інформації щодо розміщених Заявок тощо.
2.2 За умовами даного Договору Компанія надає Користувачу виключно послуги доступу до Сервісу з можливістю розміщення Заявок. В свою чергу Компанія не надає жодних послуг, які пов’язані з обміном грошових коштів чи то надання інших фінансових послуг, в розумінні Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Закону України «Про валюту та валютні операції».
2.3 Сервіс надає Користувачам можливість розміщення Заявок на обмін Знаків. Для користування Сервісом Користувачу необхідно заповнити необхідну форму для Заявок. При створенні Користувачем Заявки можлива автоматична реєстрація Користувача на Сервісі.
2.4 Акцептом даного договору є формування Користувачем Заявки, що підтверджує його намір укласти із Компанією договір та скористатись послугами Сервісу. Дата та час акцепту фіксуються Сервісом автоматично в момент завершення формування Заявки.
2.5 Користувач при формуванні Заявки зобов’язаний вказати своє прізвище, ім’я, по-батькові, коректний актуальний номер мобільного телефону, а також ознайомитись та погодитись із умовами даного договору. Користувач зобов’язується пройти процедуру авторизації встановлену Сервісом або третіми особами.
2.6 Користувач в повній мірі несе відповідальність за правильність будь-яких реквізитів, вказаних в Заявці.
2.7 Заявки розміщуються Сервісом на визначених Користувачами Істотних умовах обміну. При цьому Сервіс та Компанія в будь-якому випадку не є стороною виконання Заявки та Операцій між Користувачами. Заявки виконуються безпосередньо між Користувачами, а Сервіс при цьому є виключно інформаційною платформою.
2.8 Користувач погоджується із тим, що з метою забезпечення безпеки Операцій та мінімізації ризиків, пов’язаних із обміном Знаків, Сервіс має право встановлювати ліміти для кожного окремого Знаку. Користувач повинен враховувати такі ліміти при формуванні Заявки.
2.9 Перелік Заявок, які є активними, та пропонований Курс обміну відображаються на сайті Сервісу.
2.10 При розгляді Заявок Користувач самостійно приймає рішення щодо прийнятності Істотних умов обміну та самостійно вносить всі реквізити. Сервіс не відповідає за правильність внесення реквізитів та інші умови створення Заявки.
2.11 Сервіс автоматично здійснює пошук по розміщеній Користувачем Заявці зустрічної Заявки, що розміщується іншим Користувачем.
2.12 Заявка виконується, коли по розміщеній Заявці розміщується зустрічна Заявка, розміщена іншим Користувачем з відповідним умовам Заявки типом обміну зворотної спрямованості.
2.13 Заявка може бути відкликана або змінена Користувачем до моменту її виконання, але в будь-яку випадку не пізніше моменту, коли другий Користувач виконає свої зобов’язання.
2.14 Заявки, поставлені в очікування знаходяться на Сайті до того моменту, поки не відбувається їх виконання.
2.15 Операції з обміну Знаків здійснюються напряму між Користувачами.
2.16 Користувач розуміє, що всі Операції із Знаками є такими, що мають незворотній характер. Таким чином, повернення Знаків може здійснюватися виключно на підставі погодження з іншим Користувачем, без залучення Компанії та Сервісу.
2.17 Даним Компанія звільняє себе від всіх та будь-яких претензій Користувачів пов’язаних із вимогою щодо відміни Операції та (або) повернення Знаків.
2.18 Заявка може бути виконана в частині. При цьому Сайтом буде виставлена нова Заявка в розмірі невиконаного залишку по спочатку розміщеній Заявці.
2.19 Сервіс не бере на себе зобов’язання щодо перевірки правомірності володіння Користувачем Знаками та не здійснює нагляд за операціями Користувача в платіжних системах.
Водночас Сервіс залишає за собою право призупинити або відмінити розміщення Заявки, якщо у Сервісу є підстави вважати, що Користувач неправомірно володіє Знаками.
2.20 Для підвищення довіри Користувачів один до одного та зниження ризиків невиконання Користувачами своїх зобов’язань, Сервіс здійснює розміщення Заявок Користувача за умови сплати Користувачем гарантійного внеску на рахунок Компанії, необхідного для виконання Заявки.
2.21 Гарантійні внески визначаються в національній валюті України – гривні в розмірі, еквівалентному повному обсягу Заявки.
2.22 Гарантійний внесок може повертатись Користувачу або іншій особі, вказаній Користувачем у випадку відкликання Заявки (до моменту її виконання) та в інших випадках, зокрема, але не виключно у разі:
— надходження коштів гарантійного внеску з неточним призначенням платежу, без призначення платежу, з частковим призначенням платежу;
— у випадку, якщо ПІБ платника гарантійного внеску відрізняється від ПІБ, вказаного Користувачем в Заявці.
2.22.1 Сервіс має право утримувати плату за послуги з обробки повернення гарантійного внеску за рахунок суми гарантійного внеску у розмірі 5% гарантійного внеску (але в будь-якому випадку не менше ніж 5,00 грн та не більше ніж 500,00 грн).
2.23 Сервіс надає Користувачам інформаційні послуги відповідно до наступного тарифу: 1% від суми гарантійного внеску (але в будь-якому випадку більше ніж 200,00 грн). Компанія має право змінювати тарифи без необхідності додаткового повідомлення про це Користувача. Компанія має право утримувати плату за послуги Сервісу за рахунок внесеного Користувачем гарантійного внеску.
2.24 Заявка користувача діе лише 10 хвилин з моменту створення , якщо заявка була оплачена після видалення , заявка будет виконана по новому курсу.
2.25 Будь-яка інформація, що міститься на веб-сайті Сервісу не може розцінюватись як така, що спонукає Користувачів до укладення Угод.
2.26 Сервіс ніяким чином не вливає на Заявки, що розміщуються Користувачами на Сервісі. Користувач самостійно несе відповідальність та приймає на себе всі ризики з вибором тієї чи іншої Заявки.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Компанія має право передавати права та обов’язки за даним договором будь-яким третім особам, що не потребує додаткової згоди на це Користувача.
3.2. Компанія має право вносити зміни та доповнення до договору без попереднього повідомлення про це Користувача.
3.3. Компанія має право запитувати у Користувача надання додаткової (уточнюючої) інформації та (або) документів, необхідних для користування Сервісом (в тому числі для ідентифікації Користувача).
3.4. Компанія має право призупинити розміщення Заявки та (або) здійснення Операції до моменту надання Користувачем запитуваної Компанією інформації та (або) документів.
3.5. Компанія залишає за собою право без попереднього повідомлення про це Користувача обмежити, призупинити або припинити доступ Користувача до Сервісу без жодних відшкодувань Користувачу, в тому числі, якщо у Компанії є підстави вважати, що Користувач (умисно чи з необережності):
— при користуванні Сервісом порушує чинне законодавство України та (або) умови даного договору та (або) права третіх осіб;
— користується Сервісом недобросовісно та (або) не у відповідності до функціонального призначення Сервісу;
— не надає Компанії запитувані інформацію та (або) документи;
— своєю поведінкою створює у Компанії підозри щодо законності використання Сервісу;
— порушує правила користування Сервісом;
— наносить шкоду Сервісу або його роботоздатності;
— здійснює спроби несанкціонованого доступу до Сервісу та (або) інформації, яку містить Сервіс;
— створює загрозу збою технічних та (або) програмних засобів Компанії та (або) третіх осіб.
При цьому Компанія не зобов’язана надавати Користувачеві пояснення (причини) у відмові від надання послуг.
3.6. Користувач зобов’язаний належним чином дотримуватись умов даного договору.
3.7. Користувач зобов’язаний на запит Сервісу надавати останньому додаткову інформацію та (або) документи.
3.8. Користувач несе відповідальність за використання Сервісу будь-якими способами, прямо не дозволеними положеннями даного договору.
3.9. Користувачу заборонено:
— здійснювати Операції з використанням Знаків, які не належить Користувачу та (або) отримані Користувачем злочинним шляхом;
— здійснювати будь-які дії, спрямовані на порушення нормальної роботи Сервісу.
3.10. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за всі дії з використанням його даних та реквізитів.
Всі дії з використанням даних та реквізитів Користувача вважаються такими, що здійснені Користувачем.

4. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ

4.1. Погоджуючись з умовами даного договору, Користувач запевняє Компанію та гарантує Компанії, що він:
4.1.1. Надав достовірні та коректні дані при реєстрації на веб-сайті та при оформленні Заявок.
4.1.2. Укладає цей договір добровільно, при цьому Користувач підтверджує, що він:
а) повністю ознайомився з умовами договору,
б) повністю розуміє предмет договору.
4.2. Даним Користувач підтверджує, що він ознайомлений із принципами роботи (операцій) із Знаками.
4.3. Користувач підтверджує та гарантує, що він є законним володільцем Знаків та має право розпоряджатись Знаками.
4.4. Користувач в повній мірі несе відповідальність та всі ризики, пов’язані із використанням Сервісу. Користувач розуміє, що Компанія не несе відповідальність за будь-які збитки Користувача, пов’язані із користуванням Сервісом.
4.5. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Компанія не є організатором та (або) ініціатором Угод між Користувачами. Всі Угоди між Користувачами укладаються напряму.
Компанія не є учасником Угод між Користувачами, а Сервіс є інформаційною платформою для розміщення Заявок Користувачів.

5. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

5.1. Послуги надаються «as is» («такими, якими вони є»). Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання послуг очікуванням Користувача, не є фактом неналежного надання таких послуг.
5.2. Компанія не несе відповідальність за невірне зазначення Користувачем будь-яких реквізитів при оформленні Заявок, що призвело до помилкового зарахування Знаків третім особам.
5.3. Компанія не є податкових агентом для Користувача та не повідомляє Користувача щодо його податкових зобов’язань. Користувач особисто несе відповідальність за сплату всіх податків, що нараховуються в результаті або у зв’язку з виконанням Заявки відповідно до чинного законодавства України.
У випадку, якщо державні органи законно вимагають від Сервісу чи Компанії сплатити податки Користувача або покрити заборгованість, що виникла в результаті відмови Користувача від сплати податків, Користувач погоджується відшкодувати Сервісу або Компанії всі понесені у зв’язку з цим витрати.
5.4. Компанія не несе відповідальність за дії банків, платіжних систем або інших фінансових систем.
Сервіс та Компанія не є стороною договору між Користувачем та платіжними системами та (або) фінансовими системами та не несе відповідальність за протиправне використання Користувачем таких систем.
5.5. Компанія не несе відповідальність за виконання зобов’язань Користувачів між собою та (або) з третіми особами, відтак Компанія не несе відповідальність за збитки будь-якого характеру, завдані Користувачу будь-якими третіми особами при використанні та (або) у зв’язку із використанням Сервісу.
5.6. Компанія не несе відповідальність перед Користувачем за невиконання та (або) затримки у виконанні своїх зобов’язань, якщо це стало результатом дії форс-мажорних обставин, зокрема, але не виключно, в результаті стихійних лих, пожеж, наводнень, хакерських атак, терористичних актів, аварій в системах електропостачання, змін законодавства, дій державних органів, збоїв у роботі платіжних та (або) фінансових систем, мереж зв’язку тощо.
5.7. Користувач розуміє та погоджується, що через сайт Сервісу може здійснюватися перехід на сайти третіх осіб. Користувач розуміє, що такі сайти знаходяться поза контролем Компанії, відтак Компанія не несе відповідальності за роботу та (або) зміст таких сайтів.
5.8. У разі виникнення будь-яких несправностей в роботі Сервісу, Компанія буде вживати всіх можливих заходів для їх найшвидшого усунення. Разом з тим, Користувач розуміє та погоджується, що використання Сервісу може бути обмежено через випадкові технічні помилки, в результаті форс-мажорних обставин та/або з інших підстав, що не залежать від Компанії.
5.9. Компанія не несе відповідальність за збитки, неотриманий прибуток Користувача та інші витрати, що виникли в результаті неможливості отримання доступу да сайту Сервісу та (або) неможливості надання послуг.
5.10. Компанія не несе відповідальність за неправомірні дії третіх осіб, за будь-які пошкодження пристроїв або програмного забезпечення Користувачів, що виникли у зв’язку із користуванням Сервісом, за відсутність можливості користування Сервісом з причин, що не залежать від Компанії, а також у зв’язку із порушенням Користувачем умов цього договору.
5.11. Бездіяльність зі сторони Компанії у випадку порушення Користувачем умов даного договору не лишає Компанію права вжити відповідних заходів щодо захисту своїх інтересів у майбутньому, а також в будь-якому випадку не означає відмову Компанії від своїх прав при вчиненні Користувачем аналогічних порушень в майбутньому.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Даний договір розуміється та трактується відповідно до чинного законодавства України. Правовідносини сторін, не регламентовані умовами договору, регламентуються положеннями чинного законодавства України.
6.2. У випадку, якщо відповідно до законодавства України певне положення даного договору буде визнано незаконним, недійсним повністю або частково, таке положення не буде мати вплив на дійсність інших умов договору.
6.3. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути у зв’язку з цим договором, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
6.4. У випадку неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, відповідний спір передається на вирішення суду в порядку, визначеному чинним законодавством України.
6.5. Право на користування Сервісом не надає Користувачу будь-яких прав інтелектуальної власності на веб-сайт Сервісу.
6.5.1. Всі права інтелектуальної власності на складові частини веб-сайту Сервісу, а також на сам веб-сайт Сервісу належать Компанії і охороняються, зокрема, але не виключно Цивільним Кодексом України, Господарським кодексом України, Кримінальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про авторське право і суміжні права», Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», Законом України «Про охорону прав на промислові зразки», а також іншими нормативно-правовими актами та відповідними міжнародними угодами і конвенціями.
6.5.2. Користувачу заборонено використовувати веб-сайт Сервісу та (або) його складові частини будь-якими способами, які порушують права інтелектуальної власності Компанії або третіх осіб, в іншому випадку Користувач несе відповідальність, визначену чинним законодавством України.
6.6. Компанія здійснює обробку даних Користувачів в межах та в порядку, визначеному чинним законодавством України, з метою належного надання Користувачу послуг. Укладаючи даний договір, Користувач надає згоду на обробку його персональних даних в межах, визначених даним договором.
6.6.1. Компанія використовує різноманітні інструменти захисту персональних даних Користувачів від несанкціонованого доступу або розголошення. При цьому Компанія не надає та не може надавати жодних гарантій та не несе відповідальність за дії третіх осіб, що здійснили неправомірний доступ до персональних даних Користувачів.
6.6.2. Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про захист персональних даних».
6.6.2. Компанія залишає за собою право використовувати персональні дані Користувачів у зв’язку із конфліктами та судовими спорами (в тому числі потенційними).

Угода опублікована «12» червня 2019 року.